fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Podpora rozvoja regionálneho školstva (ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ, školské kluby)

Podpora rozvoja regionálneho školstva
Výzva z Programu Slovensko (PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR)

Dotácia: 92% z Oprávnených výdavkov (okres Bratislava 85%)
Výška oprávnených výdavkov: minimálne 201 000 EUR

Podávanie projektov: priebežne do uzavretia výzvy

Oprávnené projekty:

Základné školy, Stredné školy, Základné umelecké školy, CVČ, školské kluby detí, základná škola s materskou školou – s výnimkou súkromných škôl.

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície (IÚI) Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR!

Oprávnené aktivity:

 • podpora desegregácie výchovy a vzdelávania (stavebné úpravy, rekonštrukcie, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia) – aj internáty, centrá voľného času, školské kluby detí, školské jedálne a výdajne školských jedální
 • debarierizácia škôl a školských zariadení
 • materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 • budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších – laboratóriá, dielne, ateliéry, odborné učebne, terapeutické učebne novej generácie (multimediálne, robotické, 3D tlač), vonkajšie učebne prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
 • výstavba a rekonštrukcia školských športovísk (športová infraštruktúra vnútorná aj vonkajšia) – nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu

Oprávnené výdavky sú aj:

 • nákup stavieb a pozemkov: do 10% celkových oprávnených výdavkov, resp. 15% v prípade plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy
 • rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce a dodatočné výdavky na služby stavebného dozoru: 2,5% celkových oprávnených výdavkov
 • paušálne nepriame výdavky: 7% priamych výdavkov

Oprávnení žiadatelia:

 • základné a stredné školy
 • obec, mesto ako zriaďovateľ školy
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy
 • mimovládna / nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev, ako zriaďovateľ školy)
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ
 • (neoprávnené sú: materské školy, školy s dvojzmennou prevádzkou, školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, súkromné školy)

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.