fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Výzva z Programu Slovensko (PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR)

Dotácia: 92% z Oprávnených výdavkov (okres Bratislava 85%)
Výška oprávnených výdavkov: minimálne 201 000 EUR

Podávanie projektov: priebežne do uzavretia výzvy

Oprávnené projekty:

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície (IÚI) Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Oprávnené aktivity:

1) revitalizácia a tvorba sídelnej zelene (parky, líniová zeleň pri komunikáciách, zeleň námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.)
2) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň
3) realizácia zelených striech, stien a zelene na budovách a konštrukciách
4) podpora krajinnej zelene v sídlach: revitalizácia mestských lesov a lesoparkov
5) podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch (malé jazierka, rybníky, infiltračné pásy a povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk, plošné vsakovanie, vsakovacie prielahy, nádrže, rigoly, dažďové záhrady a pod.) – len v kombinácii s aktivitami 1-4
6) podpora umelo vytvorených vodných prvkov (fontány, pitné fontánky, rosiče vzduchu) – len v kombinácii s aktivitami 1-4
Doplnkové aktivity: inštalácia/rekonštrukcia verejného osvetlenia, obecného mobiliáru (lavičky, koše, prístrešky, pódiá, cyklostojany, informačné prvky), detské ihriská, amfiteátre, prvky športovej infraštruktúry

Oprávnené výdavky sú aj:

  • nákup stavieb a pozemkov: do 10% celkových oprávnených výdavkov, resp. 15% v prípade plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy
  • rezerva na nepredvídané výdavky na stavebné práce a dodatočné výdavky na služby stavebného dozoru: 2,5% celkových oprávnených výdavkov
  • paušálne nepriame výdavky: 7% priamych výdavkov
  • projektová dokumentácia

Oprávnení žiadatelia:

  • obce, mestá, združenia obcí
  • vyšší územný celok
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo mesto resp. mestská časť
  • verejná / štátna vysoká škola
  • materská / základná / stredná škola resp. ich zriaďovatelia
  • organizácia štátnej správy, mimovládna organizácia a OZ

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.