Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Výška finančných prostriedkov: 10 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: 10 000 EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 30. 04. 2021
Schéma pomoci: „de minimis“

Maximálna výška pomoci: 200 000 EUR. Celková výška pomoci de minimis Jedinému podniku nesmie presiahnuť 200.000 EUR v priebehu obdobia 3 fiškálnych rokov.

Intenzita pomoci (miera dotácie): 85 % (mikro, malý, stredný podnik), 75 % (veľký podnik)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:
  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Oprávnený žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie (účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom sa podáva ŽoNFP) a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Platia určité obmedzenia na vybrané sektory hospodárstva – napr. rybolov, akvakultúra, poľnohospodárstvo a podobne (v zmysle schémy de minimis).

Oprávnené aktivity

Podpora je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
 • v rámci tejto aktivity musí dôjsť k náhrade (výmene) alebo k prebudovaniu (zmene) pôvodne existujúceho zdroja na báze fosílnych palív na zariadenie na báze OZE;
 • podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou;
 • projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu.
 Výstavba zariadení na
 • využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

V rámci oprávnenej hlavnej aktivity B nemusí dôjsť k náhrade (výmene) pôvodne existujúceho zdroja na báze fosílnych palív, a teda môže dôjsť k výstavbe nového zariadenia na báze OZE bez potreby výmeny.

Touto výzvou nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie vodnej energie a nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie bioplynu a biometánu.

Investícia musí viesť k zvýšenej kapacite výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Vybrané doplňujúce informácie

 • žiadateľ je povinný predložiť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou – stačí účelový energetický audit
 • maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov (najneskôr však do 31.12.2023)
 • ak je potrebné stavebné povolenie, musí byť právoplatné pred termínom predloženia ŽoNFP
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • podnik žiadateľa musí byť aktívny – majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu) – preukazuje sa prostredníctvom ekonomických ukazovateľov za posledné ukončené referenčné účtovné obdobie
 • žiadateľ je povinný investície obstarať v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (verejné obstarávanie stačí vyhlásiť po schválení žiadosti)
 • obdobie udržateľnosti projektu trvá v prípade MSP minimálne 3 roky a v prípade veľkého podniku minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)
 • k majetku, ktorý nie je obstaraný ani zhodnotený z poskytnutého príspevku, ale je nevyhnutný na realizáciu projektu (napr. pozemky a stavby nevyhnutné na realizáciu projektu), môže mať žiadateľ aj iný ako vlastnícky vzťah, napr. nájom (uvedený nehnuteľný majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti alebo takáto osoba nemôže vystupovať v nájomnom alebo podnájomnom vzťahu ako nájomca (nájomný vzťah) alebo podnájomca (podnájomný vzťah), resp. v inom ekvivalentom vzťahu)
 • na predmete projektu nadobudnutom/zhodnotenom z príspevku nemôže viaznuť záložné právo (platí to aj pre stavby, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu vzhľadom na umiestnenie predmetu projektu zakúpeného z NFP – uvedená podmienka platí, ak sú takýmito zariadeniami zariadenia, ktoré sa nepovažujú za samostatné hnuteľné veci alebo súbor hnuteľných vec.)

Príklady neoprávnených výdavkov

 • energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu
 • výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov
 • výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s rekonštrukciou, alebo modernizáciou energetického zariadenia za účelom výstavby zariadenia využívajúceho biomasu a/alebo za účelom výstavby zariadenia na výrobu energie z OZE
 • výdavky, ktoré priamo nesúvisia s rekonštrukciou, alebo modernizáciou energetického zariadenia za účelom výstavby zariadenia využívajúceho biomasu a/alebo za účelom výstavby zariadenia na výrobu energie z OZE
 • rozvody tepla slúžiace na distribúciu a odovzdávanie tepla (napr. vykurovacie telesá, radiátory, vnútorné rozvody tepla), ktoré nie sú nevyhnutnými rozvodmi energie súvisiacimi so zabezpečením činnosti (funkčnosti) energetického zariadenia spolufinancovaného z NFP
 • vratná daň z pridanej hodnoty a atď.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.