fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

ZVÝŠENIE KAPACÍT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (Plán obnovy a odolnosti SR)

ZVÝŠENIE KAPACÍT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

kód výzvy:  07I02-20-V02

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Prostriedky vyčlenené na výzvu:  33 847 440 EUR

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov: 16 547 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov

Uzavretie výzvy: po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

Cieľ výzvy:

Rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu.

Oprávnený žiadateľ:

 • Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/ mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/ fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Základná škola podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné aktivity projektu:

a) výstavba nových objektov základných škôl a školských zariadení
b)rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné)
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby základnej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné)

Vedľajšie aktivity projektu:

d) vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné)
e) obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity základných škôl alebo pridruženej infraštruktúry
f) obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl

Žiadateľ je povinný si zvoliť minimálne jednu z hlavných aktivít alebo kombináciu uvedených hlavných aktivít. Vedľajšie aktivity d), e) a f) nie je možné realizovať samostatne, iba v kombinácii s hlavnými aktivitami a), b), alebo c)

Oprávnené výdavky:

Výdavky v období 1.2.2020-30.6.2026, najmä:

 • realizácia nových objektov základnej školy (ďalej len „ZŠ“), rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy ZŠ
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov ZŠ
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu
 • projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia
 • nákup interiérového vybavenia ZŠ
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.)
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu
 • spracovanie energetického certifikátu budovy
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH)
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.