fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

ZVÝŠENIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL (Plán obnovy a odolnosti SR)

ZVÝŠENIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL

kód výzvy:  06R01-20-V02

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 70 000 000 EUR

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov: 17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov

Uzavretie výzvy: po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

Cieľ výzvy:

Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. V materských školách sa tak má zabezpečiť aspoň 12 352 miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Oprávnený žiadateľ:

 • Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/ mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/ fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Materská škola podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné aktivity projektu:

a) výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení
b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné)

Vedľajšie aktivity projektu:

d) vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné)
e) obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity materských škôl alebo pridruženej infraštruktúry
f) obstaraním materiálno-technického vybavenia materských škôl

(Žiadateľ je povinný si zvoliť minimálne jednu z hlavných aktivít alebo kombináciu uvedených hlavných aktivít. Vedľajšie aktivity d), e) a f) nie je možné realizovať samostatne, iba v kombinácii s hlavnými aktivitami a), b),alebo c).)

Oprávnené výdavky:

Výdavky v období 1.2.2020-30.6.2026, najmä:

 • realizácia nových objektov materskej školy (ďalej len „MŠ“), rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov MŠ
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • nákup stavieb – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu
 • projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia
 • nákup interiérového vybavenia MŠ
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.)
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu, spracovanie energetického certifikátu budovy
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH)
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.