Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (IROP 73) – 2. kolo

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO7-SC74-2021-73
Prioritná os 7 – REACT-EU

Výška finančných prostriedkov: 31,26 miliónov EUR
Min. a max. výška pomoci: max. 3 000 000 EUR
Termín podávania projektov: 29. 09. 2021

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia

  • Obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy (95 %)

Oprávnené aktivity

A) výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

B) výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ

C) výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

D) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít

Pozn.: Typ aktivity D) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typy aktivít A) až C) musia vytvoriť podmienky pre inkluzíve vzdelávanie.

Vybrané doplňujúce informácie

  • maximálna dĺžka realizácie projektu je maximálne do 31.12.2023
  • ak je potrebné stavebné povolenie, musí byť právoplatné pred termínom predloženia ŽoNFP
  • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
  • obdobie udržateľnosti projektu trvá minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu
  • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)
  • na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov NFP alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP alebo jeho časti nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase pred podaním ŽoNFP až do uzavretia zmluvy o NFP.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.