Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl (IROP 67) – okrem BA kraja – 2. kolo

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO2-SC221-2021-67
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Výška finančných prostriedkov: 12,75 miliónov EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: nie je stanovená
Termín podávania projektov: 01. 11. 2021

Intenzita pomoci (miera dotácie): 90 – 100 %

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto
(t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

– max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa

– max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

  • Organizácie štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola (100 %)
  • Obec (obec/mesto ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola (95 %)
  • Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola (95 %)
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola (90 %)

Oprávnené aktivity

A) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

B) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

C) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)

D) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

E) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl

F) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Pozn.: Typ aktivity F) nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

Vybrané doplňujúce informácie

  • maximálna dĺžka realizácie projektu je maximálne do 31.12.2023
  • ak je potrebné stavebné povolenie, musí byť právoplatné pred termínom predloženia ŽoNFP
  • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
  • obdobie udržateľnosti projektu trvá minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu
  • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)
  • na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov NFP alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP alebo jeho časti nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase pred podaním ŽoNFP až do uzavretia zmluvy o NFP.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.