Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zvýšenie atraktivity nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy (IROP 74) – 1. kolo

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO7-SC72-2021-74
Prioritná os 7 – REACT-EU

Výška finančných prostriedkov: 21 mil. EUR
Min. a max. výška pomoci: nie je stanovená
Termín podávania projektov: 13. 10. 2021

Intenzita pomoci (miera dotácie): 90 % – 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie SR (výnimku predstavuje aktivita A.2., ktorú nie je možné realizovať v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja)

Oprávnení žiadatelia

 • Obec, mesto, združenie obcí, samosprávny kraj, mimovládna organizácia – 95 %
 • Právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola – 90 %
 • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej/základnej školy, materská/základná škola – 100 %

Oprávnené aktivity

A) Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

 • A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),
 • A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
 • A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.),
 • A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov a pod.),
 • A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a pod.

B) Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

 •  B.1. webové portály, mobilné aplikácie

Vybrané doplňujúce informácie

 • maximálna dĺžka realizácie projektu je maximálne do 31.12.2023
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • obdobie udržateľnosti projektu trvá minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.