fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov (OPKZP-68) – 5. kolo

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Výška finančných prostriedkov: 54 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: 100 000 EUR
Maximálna výška pomoci:

 • 1 mil. EUR/projekt pre objekt územnej samosprávy,
 • 3 mil. EUR/projekt pre organizáciu štátnej správy a ostatný subjekt verejnej správy

Termín podávania projektov: 31. 05. 2022 

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • Organizácie štátnej správy – 100%
 • Ostatné subjekty verejnej správy, Subjekty územnej samosprávy – 95%

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

 • Organizácie štátnej správy
 • Ostatné subjekty verejnej správy (štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne)
 • Subjekty územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)

Oprávnené aktivity

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov optimálnou kombináciou nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
 • inštalácia systémov merania a riadenia
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“)
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Vybrané doplňujúce informácie

 • verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy. Správa budovy žiadateľom je definovaná v § 3 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
 • energetický audit – vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity
 • využitie budovy musí byť min. v rozsahu 75% – využitie budovy vyjadruje percento podielu priemernej spotreby energie budovy za min. posledné 3 kalendárne roky predchádzajúce podaniu ŽoNFP voči celkovej ročnej potrebe energie verejnej budovy v stave pred realizáciou projektu vypočítanej projektovým energetickým hodnotením
 • časová oprávnenosť realizácie projektu: výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom do 31. decembra 2023
 • realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30% (ak je predmetom realizácie projektu viacero budov, je potrebné aby minimálna úspora bola dosiahnutá vo vzťahu ku každej budove)
 • realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z. 18, t. j. administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa

Vybrané príklady neoprávnených výdavkov

 • energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu
 • projektová dokumentácia
 • energetický certifikát
 • výdavky, ktoré priamo nesúvisia so znížením energetickej náročnosti verejných budov, resp. s opatreniami energetickej efektívnosti a energetickou efektívnosťou technických zariadení budov
 • výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, resp. nadstavbu a prístavbu existujúcej budovy

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.