Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zníženie energetickej náročnosti podnikov (OPKZP-59) – 10. kolo

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – de minimis

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO4-SC421-2019-59
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Výška finančných prostriedkov: 10 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: 20 000 EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 30. 09. 2021
Schéma pomoci: „de minimis“

Maximálna výška pomoci: 200 000 EUR. Celková výška pomoci de minimis Jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia 3 fiškálnych rokov.

Intenzita pomoci (miera dotácie): 60 %
(všetky veľkostné kategórie podnikov)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

  • fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:
    • osoby zapísané v obchodnom registri,
    • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

Oprávnený žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie (účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom sa podáva ŽoNFP) a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Oprávnené aktivity

Súčasťou ŽoNFP musí byť energetický audit, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.

V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
  • b) rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
  • c) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné špecifické podmienky:

  • realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne využívané a zároveň zapísané v katastri nehnuteľnosti ako Priemyselná budova, Administratívna budova a zároveň
  • realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloženia ŽoNFP využívané prioritne na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a budú využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu.

2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.

4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami).

5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií.

6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku.

7. Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.