fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch – ZATEPĽOVANIE (OPKZP 46) – 18. kolo – UZÁVIERKA

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Výška finančných prostriedkov: 50 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: 200 000 EUR/Projekt
Maximálna výška pomoci: 2 000 000 EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 31. 01. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 50 % (mikro, malý, stredný podnik), 45 % (veľký podnik)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:
  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnený žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie (účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom sa podáva ŽoNFP) a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Oprávnené aktivity

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
 • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich (zariadenia na výrobu tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET; zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo zariadenia KVET s využitím OZE; zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET);
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné špecifické podmienky:

 • realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne využívané a zároveň zapísané v katastri nehnuteľnosti ako Priemyselná budova, Administratívna budova a zároveň sa realizácia projektu týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloženia ŽoNFP využívané prioritne na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a budú využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu.

2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.

Uvedené opatrenie zahŕňa nasledovné zariadenia:

 • zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
 • zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu alebo zariadenia KVET s využitím OZE,
 • zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
 • iné zariadenia na výrobu energetických produktov podporovaných v zmysle podmienok výzvy a súvisiacich dokumentov, ktoré nespĺňajú podmienky zariadení podľa písm. a) až c).

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.

4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami).

5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií.

6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku.

7. Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).

Vybrané doplňujúce informácie

 • žiadateľ je povinný predložiť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou – stačí účelový energetický audit
 • maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov 
 • v rámci opatrení zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu energetických zariadení, v ktorých sa spaľujú palivá, budú podporované len nízkoemisné zariadenia v súlade so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • podnik žiadateľa musí byť aktívny – majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu) – preukazuje sa prostredníctvom ekonomických ukazovateľov za posledné ukončené referenčné účtovné obdobie

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.