Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách – medzibloky (65) – 1. kolo

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO4-SC431-2021-65
Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Výška finančných prostriedkov: 17 miliónov EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: nie je stanovená
Termín podávania projektov: 28. 05. 2021

Intenzita pomoci (miera dotácie): 90-100%

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

– typy aktivít A, C – I = územie mestskej funkčnej oblasti s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja
– typ aktivity J = celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja

Oprávnení žiadatelia

 • Organizácie štátnej správy, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest (100%)
 • Obec, mesto, samosprávny kraj (95%)
 • Občianske združenia, mimovládne organizácie (95%)
 • Ostatné subjekty verejnej správy, verejná a štátna vysoká škola (95%)
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Súkromná vysoká škola (90%)

Oprávnené aktivity

A) opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;

C) prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

D) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

E) aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

F) zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

G) v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;

H) multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

I) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí

J) regenerácia (úprava / revitalizácia existujúcich priestorov) vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

 

Vybrané doplňujúce informácie

 • maximálna dĺžka realizácie projektu je maximálne do 31.12. 2023
 • ak je potrebné stavebné povolenie, musí byť právoplatné pred termínom predloženia ŽoNFP
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • žiadateľ je povinný investície obstarať v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • obdobie udržateľnosti projektu trvá minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)
 • k majetku, ktorý nie je obstaraný ani zhodnotený z poskytnutého príspevku, ale je nevyhnutný na realizáciu projektu (napr. pozemky a stavby nevyhnutné na realizáciu projektu), môže mať žiadateľ aj iný ako vlastnícky vzťah, napr. nájom (uvedený nehnuteľný majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti alebo takáto osoba nemôže vystupovať v nájomnom alebo podnájomnom vzťahu ako nájomca (nájomný vzťah) alebo podnájomca (podnájomný vzťah), resp. v inom ekvivalentom vzťahu)

Príklady oprávnených výdavkov

 • protihlukové steny a bariéry, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,
 • vegetačné steny a vegetačné strechy, vegetačné schody (vrátane súvisiacej hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy, odvetrania, odvodu dažďovej vody, ochrany objektu pred bleskom a. p.),
 • zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu (budovanie dažďových nádrží, zberné jazierka, infiltračné priekopy, dažďové záhrady a pod.),
 • mestský mobiliár,
 • verejne prístupné detské ihriská a športoviská pre deti, mládež, dospelých aj seniorov (exteriérové fitnes zostavy, multifunkčné športové plochy),
 • kynologické ihriská vybavené prvkami agility (napr. skoková prekážka, hojdačka, slalomová dráha, kruh a pod.),
 • prístrešky, altánky, malé kryté pódiá pre záujmovú činnosť detí a mládeže,
 • budovanie komunitných záhrad,
 • komunikačné a spevnené plochy (napr. chodníky, parkoviská),
 • cyklostojany,
 • verejné osvetlenie v rozsahu projektu,
 • obnova a výsadba verejnej a vyhradenej zelene,
 • revitalizácia malých vodných tokov napr. zlepšenie prietoku, oživenie vody, spevnenie brehov, kaskády a hrádzky pre okysličovanie vody a pod. spojených s úpravou zelene a to zlepšením prirodzených podmienok alebo technickými podpornými prostriedkami (technológiou),
 • revitalizácia biokoridorov zabezpečujúcich udržateľnosť resp. rozšírenie rozsahu ekosystémových služieb,
 • ochladzovacie prvky a osviežovacie prvky v urbanizovanom prostredí (napr. fontány a pod) ako súčasť navrhovaného riešenia vrátane prvkov zelenej infraštruktúry,
 • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, statický posudok),
 • prieskumné práce (geologický alebo hydrogeologický prieskum, hydrotechnické posúdenie, dendrologický posudok a iné) súvisiace so spracovaním projektu.
 • technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy
  po stavebnej činnosti, atď.).

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.