fbpx
Výzva bola ukončená
01. júla, 2022

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (OPKZP-56) – 14. kolo

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 30,5 miliónov EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: nie je stanovená
Termín podávania projektov: 30. 06. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi.

 1. Obec
 2. Príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 3. Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 4. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí
 5. Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené aktivity

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO), t.j.:

 • výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;
 • iné hnuteľné veci potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO a/alebo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Vybrané neoprávnené aktivity

– Výstavba malých kompostární

– Výstavba alebo rekonštrukcia zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym rozkladom – napr. zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc)

– Výstavba alebo rekonštrukcia zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne

Vybrané doplňujúce informácie

 • Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu, vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), Potvrdenie, že projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov (Životné prostredie, NATURA 2000).
 • Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o NFP.
 • Žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach.
 • Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.