fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl
(výzva PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR)

Dotácia: 92% z oprávnených výdavkov (spolufinancovanie min. 8%)
Podávanie projektov: priebežne, uzavretie 1. kola 16.10.2023, 2. kola 16.01.2024


Oprávnení žiadatelia – zriaďovatelia ZŠ okrem Bratislavského kraja:

 • obec, mesto, mestská časť Košice
 • samosprávny kraj 
 • mimovládna / nezisková organizácia (n.o., združenie, cirkev a náboženská spoločnosť) 
 • subjekt zo súkromného sektora – právnická alebo fyzická os.
 • regionálny úrad školskej správy

Oprávnené aktivity:

Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania:

 • pre obce s prítomnosťou MRK podľa Atlasu rómskych komunít
 • stavebné úpravy, rekonštrukcie
 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia, vrátane vybavenia kompenzačných pomôcok 
 • stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov na školskú jedáleň, prípadne výdajňa jedla a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia jedálne resp. výdajne jedla

Debarierizácia škôl a školských zariadení:

 • komplexná debarierizácia všetkých stavebných objektov ZŠ

Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení:

 • zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia vrátane kompenzačných pomôcok, učebných, didaktických a ďalších vhodných prostriedkov potrebných pre vzdelávanie detí a žiakov
 • stavebné úpravy, rekonštrukcia
 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia, vrátane vybavenia kompenzačných pomôcok 
 • stavebné úpravy a rekonštrukcia školskej jedálne, priestorov na školskú jedáleň, prípadne výdajňa jedla a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia jedálne resp. výdajne jedla
 • podpora školských klubov detí, ktoré sú súčasťou ZŠ
 • energetická efektívnosť budov

Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších:

 • rekonštrukcia a modernizácia učební, dielní, ateliérov s využitím najnovších didaktických prostriedkov na úrovni 21. storočia vrátane zabezpečenia materiálno-technického vybavenia
 • rekonštrukcia a modernizácia vonkajších učební prírodovedných predmetov vrátane materiálno-technického vybavenia tried v prírode
 • energetická efektívnosť budov a vonkajších učební

Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk (nie je možné realizovať ako jedinú aktivitu):

 • budovanie a rekonštrukcia športovej infraštruktúry (vnútornej a vonkajšej), vrátane materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť deťom počas vyučovania, ale aj mimo neho na pohybové a športové aktivity na školách
 • prioritou je zameranie sa na školy bez adekvátnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, telesnú výchovu a šport, najmä bez telocviční
 • energetická efektívnosť športových hál a budov na šport

Oprávnené výdavky:

 • rekonštrukcia a modernizácia budov
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vrátane debarierizácie
 • výstavba a stavebno-technické úpravy školských jedální, výdajných školských jedální, školských klubov, telocviční, športovísk so zázemím, areálu ZŠ, športových zariadení
 • stavebno-technické úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre potreby učební a knižníc 
 • rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obvodový a strešný plášť, výmena zdrojov tepla, atď..)
 • stavebný dozor
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • interiérové a exteriérové  vybavenie 
 • nákup výpočtovej techniky
 • paušálna sadzba 7% na nepriame výdavky

  Celé znenie výzvy nájdete TU.

  Pre získanie ďalších informácií kontaktujte našich regionálnych zástupcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.