fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení (PRV-60)

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení (SZO)

Výzva č. 60/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“

Indikatívna alokácia: 55 476 238 EUR
Uzávierka 4. kola 31.08.2023, 5. kola 30.11.2023
Intenzita pomoci: 100%
Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov: min. 10 000 EUR – max. 1 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

  • Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Oprávnené miesto realizácie projektu

  • Katastrálne územia Slovenska (NUTS I) – okrem ostatných regiónov (Bratislavský kraj) – v ktorých bol projekt pozemkových úprav zapísaný do katastra nehnuteľností. V katastrálnom území musí byť spracovaný projekt pozemkových úprav ukončený právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektu pozemkových úprav a zapísaný do katastra nehnuteľností ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Oprávnené výdavky

  • náklady na vybudovanie prvkov spoločných zariadení a opatrení – prevažne stavebné investície;
  • výdavky na stavebnú projektovú dokumentáciu (bude stanovená maximálna hodnota );
  • len výdavky vynaložené po predložení žiadosti na PPA;

Oprávnené aktivity:

  • Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby – hlavné, vedľajšie a pomocné poľné cesty vrátane súvisiacich stavebných objektov zahŕňajúce pozdĺžne a priečne odvodnenie komunikácie a ďalšie, vrátane prvkov na zachytenie, zdržanie a vsiaknutie zachytených dažďových vôd z ciest.
  • Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby – ochranné zalesňovanie, ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, záchytná protierózna priekopa, zberná protierózna priekopa, zvodná protierózna priekopa, vsakovacia protierózna priekopa, kombinovaná protierózna priekopa, stupňovitá terasa, terasový stupeň, priehlbinová protierózna terasa (prieľah, prieloh), hrádzková protierózna terasa, prehrádzka, hradenie strží a údolníc, protierózny stupeň (medza), protierózna nádrž, prenosná zábrana, veterná zábrana (prekážka), snehový mostík (lavínové zábrany), vsakovacie a kalové jamy a ďalšie.
  • Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny – biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku a ďalšie.
  • Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu – závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, vodná nádrž (aj viacúčelová), ochranná nádrž, bočná suchá ochranná nádrž (polder), suchá ochranná nádrž, úprava a revitalizácia vodného toku, protipovodňová hrádza, zahrádzanie bystrín, hradenie strží a údolníc s vytvorením malých vodných plôch, zasakávací a zavodňovací pás po vrstevnici, odvodňovací kanál adaptovaný na zadržiavanie a zdržiavanie dažďových vôd a spodných vôd, a ďalšie.
  • Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia – súvisiace najmä s ochranou povrchových vôd, rekultiváciou poľnohospodárskej pôdy a ďalšie.

Vybrané podmienky:

V rámci žiadosti sa predkladá spracovaná projektová dokumentácia k realizácii spoločných zariadení a opatrení – v rámci jej prípravy sa predpokladá tímová a interdisciplinárna spolupráca projektantov a odborníkov pri návrhu jednotlivých SZO;

Stavebné povolenie a ďalšie povoľovacie dokumenty ( napr. posudzovanie vplyvov na životné prostredie ) sa bude predkladať neskôr – presný termín bude uvedený vo výzve.

Žiadateľ po schválení nenávratného finančného príspevku predloží v lehote do 90 pracovných kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, prípadne na stavebný dozor, prípadne zabezpečí odborný technicko-bezpečnostný dohľad a podobne, podľa toho čo právne predpisy SR vyžadujú pri budovaní konkrétneho SZO. Presnejšie podmienky pre procesy VO budú uvedené v samotnej výzve.

Posledná žiadosť o platbu musí byť predložená najneskôr do 30.06.2025.

Žiadateľ môže v rámci jedného vyhodnocovacieho kola predložiť len jednu žiadosť pre jedno katastrálne územie. Ak obec pozostáva z viac katastrálnych území, môže žiadateľ predložiť pre každé katastrálne územie samostatnú žiadosť.

Žiadosť môže podať aj obec/mesto, ktorej už v minulosti bol schválený nenávratný finančný príspevok pre realizáciu spoločných zariadení a opatrení (ďalej len „SZO“) z PRV SR 2007-2013 alebo z PRV SR 2014-2020 (výzva č. 5/PRV/2015 zo dňa 28.05.2015).

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky cez portál verejnej správy Slovensko.sk. Žiadateľ musí byť technicky pripravený – štatutár/štatutári občiansky preukaz s platným čipom, aktivovaná elektronická schránka, nainštalovaný softvér… viac TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.