fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Vodozádržné opatrenia (OPKZP-62) – 7. kolo

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO2-SC211-2020-62
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Výška finančných prostriedkov: 10 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: 25 000 EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 31. 08. 2022
Maximálna výška OV: Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

Intenzita pomoci (miera dotácie): 100 % – 90 % z celkových oprávnených výdavkov projektu (podľa typu žiadateľa)
Typ žiadateľa: obce/združenia obcí 95 % z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou mestských oblastí, ktoré sú podporené prostredníctvom IROP *.

Oprávnení žiadatelia

 • Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy);
 • Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie;
 • Ostatné subjekty verejnej správy;
 • Obce a vyššie územné celky;
 • Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom;
 • Združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až § 21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“;
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb;
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine**

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav (nie lokálnych povodní):

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade;
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene;
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop;
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech;
 • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“);
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami);
 • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území;
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku. Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Doplňujúce informácie

 • Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaže.
 • Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.
 • Žiadateľ bude preukazovať schopnosť spolufinancovať projekt (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného príspevku).
 • Žiadateľ musí všetky investície obstarať v zmysle platnej legislatívy (podľa zákona č. 343/2015 Z. z. – Zákon o verejnom obstarávaní).
 • Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek – zákazky s nízkou hodnotou a EKS) mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/-a na oprávnené výdavky zahrnuté do hlavnej aktivity projektu.
 • V prípade, že predmetom predkladanej žiadosti bude stavebná investícia – vyžaduje sa predložiť právoplatné stavebné povolenie, resp. Ohlásenie stavebnému úradu a Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky.
 • Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov od finančného ukončenia projektu.

Príklady neoprávnených výdavkov

 • výdavky na rekonštrukciu chodníkov pre chodcov (napr. prestavba nepriepustnej spevnenej plochy existujúcich chodníkov pre chodcov za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných zatrávňovacích tvárnic) okrem rekonštrukcie spevnených plôch vo vnútri areálov, ako napr. výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy napr. v parkoch, v školských areáloch a podobných areáloch;
 • výdavky na budovanie nových parkovísk, námestí a iných verejných priestorov s priepustným povrchom/priepustnou spevnenou plochou;
 • výstavba dažďovej kanalizácie, ktorá neodvádza zrážkové vody do vodozádržného opatrenia;
 • rekonštrukcia existujúcich vodozádržných opatrení;
 • samostatné budovanie podpovrchových vsakovacích systémov, ktoré sú umiestnené v nepriepustnom spevnenom povrchu (napr. podzemné vsakovacie tunely, vsakovacia šachta, vsakovacie bloky);
 • detenčné nádrže (slúžiace na dočasné zachytenie časti vôd a zmenšenie špičkového prietoku) bez napojenia na vodozádržné opatrenie;
 • nákup alebo nájom stavieb (budov, objektov alebo ich častí);
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré spĺňajú kritériá nákupu hmotného majetku z kapitálových výdavkov (skupina výdavkov 022);
 • nákup dopravných prostriedkov.

* Mestské funkčné oblasti, vyňaté z tejto výzvy, sú vymedzené nasledovnými obcami okolo krajských miest:

Mestská oblasť mesta Trnava: Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol, Suchá nad Parnou

Mestská oblasť mesta Trenčín: Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná – Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná

Mestská oblasť mesta Nitra: Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Nitra, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre

Mestská oblasť mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové

Mestská oblasť mesta Banská Bystrica: Špania Dolina, Selce, Harmanec, Banská Bystrica, Kordíky, Nemce, Riečka, Tajov, Kynceľová, Králiky, Malachov, Badín, Horné Pršany, Vlkanová, Dolný Harmanec, Hronsek, Slovenská Ľupča

Mestská oblasť mesta Prešov: Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Malý Šariš, Župčany, Vyšná Šebastová, Ľubotice, Kojatice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Rokycany, Bzenov, Dulova Ves, Haniska, Záborské, Kendice, Petrovany, Drienov, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Kokošovce, Zlatá Baňa, Podhradík, Svinia

Mestská oblasť mesta Košice: Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov – Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť, Kostoľany nad Hornádom


** Príklady podporných dokumentov s príkladmi konkrétnych riešení vodozádržných opatrení

Dokumenty

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Natural Water Retention Measures a katalóg opatrení

Preklad Príručky na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe

Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Klimatický atlas SR

Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny, ktorý sa nachádza na webovej stránke SAŽP

Odvětvová technická norma vodního hospodářství, Hospodaření se srážkovými vodami

Informatívne články

Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod

Technická řešení vsakovacích zařízení
Program Obnovy Dediny
Dokumenty z oblasti územného plánovania ktoré sa zaoberajú danou problematikou vrátane návrhu koeficientu zadržiavania a využívania dažďových vôd

Ekoindex

Výskum zadržiavania a využívania dažďových vôd v urbánnej krajine

Publikácie

Přírodě blízké odvodnění dopravních ploch v sídlech

Publikácia o vodozadržných opatreniach v AJ

Publikácie uvedené v časti Začleňovanie environmentálnych výziev do uvažovania o rozvoji na lokálnej a regionálnej úrovni

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.