fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Vodozádržné opatrenia a ochrana pred povodňami

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine
a/alebo ochranu pred povodňami

Program Slovensko, výzva PSK-MZP-003-023-DV-KF

Spolufinancovanie: 0%
Termín na podanie žiadostí: 30.4.2024

Oprávnené projekty:

 • Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine (neslúžia na ochranu pred povodňami, ich cieľom je zadržanie vody)
 • Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov (slúžia aj na ochranu pred povodňami)

Oprávnené aktivity:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, jazierka)
 • vegetačné strechy, fasády, steny
 • zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy, rigoly, ryhy a priekopy, vsakovacie jamy, zádržné valy
 • výmena nepriepustných povrchov za priepustné plochy
 • terasovanie svahov
 • vytváranie prírodných vodných nádrží v prirodzených terénnych depresiách mimo toku
 • budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, napr. nádrže, za účelom využitia na úžitkové účely
 • podpovrchové vsakovacie systémy
 • suchý polder
 • ošetrenie a ochrana existujúcej stromovej vegetácie, ktorá významne vplýva na zadržiavanie vody

Oprávnené výdavky:

 • stavebné práce, napr:  nadzemné a podzemné nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody, suchých poldrov, sústava zberných kanálov/záchytných priekop, vsakovacích pásov, prestavba/náhrada nepriepustného povrchu verejných priestorov za priepustný spevnený povrch, realizácia zelenej/vegetačnej strechy 
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný dozor
 • nákup nadzemnej/podzemnej nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody
 • nákup náradia, vrátane príslušenstva, materiálu a osobných ochranných prostriedkov
 • realizácia vodozádržných opatrení nestavebného charakteru
 • prieskumné, projektové a geodetické práce nesúvisiace s výstavbou
 • nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, dopravných prostriedkov
 • vypracovanie štúdií, analýz, výpočtov, odborných správ, vyjadrení, stanovísk a posudkov
 • mzdové výdavky
 • nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby vo výške 7%
 • rezerva na nepredvídané výdavky

Oprávnení žiadatelia:

 • Subjekty verejnej správy
 • Združenia fyzických a právnických osôb
 • Neziskové organizácie a nadácie

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.