fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov (PRV-58)

Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

Výzva č. 58/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Podopatrenie 8.5 „Podpora na investície do zlepšenia odolnosti
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov“

Výška finančných prostriedkov: 9 000 000 EUR
Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov: min. 10 000 EUR – max. 400 000 EUR
Termín podávania projektov: 01. 09. 2022 – 31.10.2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 100 %

Oprávnení žiadatelia

fyzické a právnické osoby ( všetky veľkostné kategórie podnikov) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;

Oprávnené aktivity a výška pomoci

Vybrané oprávnené pestovné činnosti  / strop na jednotku pestovných činností:

 • čistenie plôch po ťažbe: 828,64 €/ha
 • spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa: 379,31€/ha
 • umelá obnova lesa podsadbou (platí pre minimálny počet 5 000 ks sadeníc/ha; pri nižšom počte sadeníc/ha sa kráti o sumu 42,02 € za každých, aj začatých 100 ks sadeníc/ha): 2 106,62€/ha
 • umelá obnova lesa na holine : 2 106,62€/ha
 • ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny : 221,75€/ha
 • ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom: 175,07 €/ha
 • ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním: 3 927,29 €/km
 • prečistky ( čistky a prerezávky): 221,75 €/ha
 • plecie ruby:  268,43 €/ha

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Podpora je nezisková – grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme:

 • refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov a/alebo
 • štandardnej stupnice nákladov pre vybrané nákladové položky ( vyššie uvedené sadzby)

V závislosti od typu žiadateľa (verejný obstarávateľ a obstarávateľ zo zákona, resp. dotovaná osoba), a od spôsobu realizácie investícií ( externe a/alebo interne).

V rámci výchovy lesa sa ponechávajú pionierske dreviny (jarabina, rakyta, osika, breza), okrem prípadov, ak ohrozujú v raste hlavné dreviny. Uvedené sa overuje kontrolou na mieste.

Celková výmera, na ktorú sa podpora vyplatí, sa odvodí od skutočnej plochy, na ktorej boli pestovné zásahy vykonané.

V prípade ochranných lesov je oprávnená umelá obnova a výchova lesa vo všetkých subkategóriách tak, ako sú uvedené v zákone č. 326/2005 Z.z. o lesoch, § 13 ods. 2 (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov; vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín; lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy);

V prípade lesov osobitného určenia je oprávnená umelá obnova a výchova lesa v subkategóriách, ktoré sú uvedené v zákone č. 326/2005 Z.z. o lesoch, § 14 ods. 2, písm. a), b), e), f) a g) (v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia, v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta v chránených územiach, v územiach medzinárodného významu a na lesných pozemkoch s výskytom chránených druhov v zriadených génových základniach lesných drevín, určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu)

Vybrané podmienky:
– podsadba lesných porastov – len tých, ktoré nie sú destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
– nejde o projekt obnovy lesného potenciálu poškodeného prírodnými pohromami alebo katastrofickými udalosťami – v prípade, ak na predmetných JPRL došlo k zničeniu lesného potenciálu v dôsledku prírodných pohrôm alebo katastrofických udalostí v rozsahu 20 % a viac, obnovné činnosti nie sú oprávnené v rámci tejto výzvy, ale sú oprávnené v rámci podopatrenia 8.4 PRV;
– oprávnené sú len výdavky, ktoré vznikli po predložení ŽoNFP;
– oprávnené sú len náklady na jednorazové činnosti a investície;
– dreviny použité pri obnove a výchove musia byť odolné pôvodné druhy biotopovo najlepšie vyhovujúce a najživotaschopnejšie v podmienkach daného územia;
– posledný termín na podanie poslednej žiadosti o platbu je 30.6.2025;

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky cez portál verejnej správy Slovensko.sk. Žiadateľ musí byť technicky pripravený – štatutár/štatutári občiansky preukaz s platným čipom, aktivovaná elektronická schránka, nainštalovaný sofvér… viac TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.