fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Kompostárne – NRO (OPKZP-32) – 13. kolo (UZÁVIERKA)

Triedený zber, úprava a zhodnocovanie komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 38 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: neurčená
Maximálna výška pomoci: 6 000 000 EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 31. 05. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Najmenej rozvinuté okresy, t.j. okresy, ktoré:

 • boli najneskôr deň predchádzajúci začiatku príslušného hodnotiaceho kola výzvy zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň
 • mali k termínu podľa predchádzajúceho bodu vládou SR schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

Oprávnení žiadatelia

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO“) a drobným stavebným odpadom.

 • Obec alebo združenie obcí
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
 • Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí

Oprávnené aktivity

Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO (ďalej aj „BRKO“), ktorých výstupom je upravený odpad).

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.

Vybrané doplňujúce informácie

 • maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o NFP.
 • nutnosť stavebného povolenia (ak relevantné)
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • podnik žiadateľa musí byť aktívny – majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu) – preukazuje sa prostredníctvom ekonomických ukazovateľov za posledné ukončené referenčné účtovné obdobie
 • žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (v rámci administratívneho overovania ŽoNFP) vyhlásené VO je povinný investície obstarať v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.