fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Triedený zber komunálnych odpadov (OPKZP-72) – 4. kolo

Triedený zber komunálnych odpadov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 30 miliónov EUR
Termín podávania projektov: 16. 09. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec alebo združenie obcí
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
 • Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené aktivity

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.
 • Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov – zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.
 • Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje), zariadenia na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO).

Vybrané doplňujúce informácie

 • Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP (v rámci administratívneho overovania ŽoNFP) VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu minimálne v stave vyhlásené s výnimkou:
  – podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktorú bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
  – zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO,
  – zákazky, ktorá podlieha niektorej z výnimiek uvedených v § 1 zákona o VO
 • Stavebné povolenie: Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné). Povolenie na realizáciu projektu, môže byť vydané a nadobudnúť právoplatnosť aj po termíne predloženia ŽoNFP, avšak najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho overovania.
 • Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

Našu ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Podrobnejšie znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.