fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Synergická podpora projektov s regionálnou investičnou pomocou (OPII-31) – 6. kolo (UZÁVIERKA)

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje
regionálna investičná pomoc

Výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
OPII-MH/DP/2021/9.5-31
Prioritná os 9: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Výška finančných prostriedkov: 30 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: 50 000 EUR/Projekt
Maximálna výška pomoci: 700 000 EUR/Projekt
Termín plánovaného uzavretia výzvy: 30.12. 2022

 

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj – 45 % (mikro a malý podnik), 35 % (stredný podnik), 25 % (veľký podnik)
 • Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj – 55 % (malý podnik), 45 % (stredný podnik), 35 % (veľký podnik)

NFP predstavuje časť regionálnej investičnej pomoci poskytovanej na realizáciu príslušného investičného zámeru (IZ) vymedzeného v § 5 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci, a to vo forme priamej investičnej pomoci na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how).

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

 •  fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t.j.:
  a)  osoby zapísané v obchodnom registri;
  b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

– najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú prijímateľom investičnej pomoci podľa § 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci,
– najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
– najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy,
– sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

Oprávnené aktivity

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení a/alebo dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, know-how a licencie), ktorý bude využívaný pri:

 • vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v technologickom centre)

a/alebo

 • produkcii nového/ inovovaného produktu alebo inovácii produkčného procesu (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v priemyselnej výrobe).

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť súčasťou investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe a/alebo technologickom centre prijímateľom investičnej pomoci, ktorý je zároveň žiadateľom, ktorý predložil túto ŽoNFP. Podporené tak môžu byť okrem výrobných podnikov, ktoré budú prostredníctvom projektu vykonávať produkciu priemyselných produktov a/alebo podnikový vývoj a inovácie týchto produktov aj podniky, ktorých produkčná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb vývoja a inovácií pre vyššie uvedené výrobné podniky v oblasti priemyslu.

Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

 • založenia novej prevádzkarne

alebo

 • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené náklady investičného zámeru musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác

alebo

 • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom

v prípade veľkého podniku musia oprávnené náklady investičného zámeru prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov alebo

 • rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne.

Vybrané doplňujúce informácie

 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)
 • projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejde o ekonomicky neaktívnu firmu)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.