Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Spolupráca so strednými odbornými školami – Banskobystrický krajom (OPII-30) – 3. kolo – uzávierka

Rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so SOŠ zriaďovaných Banskobystrickým samosprávnym krajom

Výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
OPII-MH/DP/2020/11.3-30
Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Výška finančných prostriedkov: 3 milióny EUR
Minimálna výška pomoci: 50 000 EUR/Projekt
Maximálna výška pomoci: 200 000 EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 29. 10. 2021
Schéma pomoci: „de minimis“

Maximálna výška pomoci: 200 000 EUR. Celková výška pomoci de minimis Jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia 3 fiškálnych rokov.

Intenzita pomoci (miera dotácie): 90 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Banskobystrický samosprávny kraj

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t.j.:
  a) osoby zapísané v obchodnom registri;
  b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, a zároveň:
 • spĺňajú definíciu MSP,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
 • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,
 • majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy, a to minimálne 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

Oprávnený žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie (účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom sa podáva ŽoNFP) a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Oprávnené aktivity

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.

Vybrané doplňujúce informácie

 • maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov
 • žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ
 • jedna SOŠ môže deklarovať spoluprácu prostredníctvom Vyhlásenia o spolupráci, resp. mať uzavreté Zmluvy o spolupráci s viacerými žiadateľmi v rámci tejto výzvy, maximálne však s 3 žiadateľmi
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • podnik žiadateľa musí byť aktívny – majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu) – preukazuje sa prostredníctvom ekonomických ukazovateľov za posledné ukončené referenčné účtovné obdobie
 • žiadateľ je povinný investície obstarať v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (verejné obstarávanie stačí vyhlásiť po schválení žiadosti)
 • obdobie udržateľnosti projektu trvá v prípade MSP minimálne 3 roky a v prípade veľkého podniku minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.