fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI

výzva:  13I01-22-V03

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Podávanie projektov do: 30.9.2024
Prostriedky vyčlenené na výzvu: 84 000 000 EUR s DPH
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov

Výška oprávnených výdavkov na projekt:
ambulantné sociálne služby: 44 389 EUR bez DPH / 1 miesto
nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest: 92 891 EUR bez DPH / 1 miesto

Cieľ výzvy:

Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30%.

Oprávnené aktivity:

 • zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze

Oprávnené sú:

Ambulantné sociálne služby – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou:
a) služba včasnej intervencie
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie
g) denný stacionár

Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou:
a) zariadenie podporovaného bývania
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie

Dôležité podmienky a informácie:

 • Trvalá udržateľnosť: Prijímateľ prostriedkov je povinný poskytovať nové alebo zmenené sociálne služby v podporenom objekte minimálne 10 rokov odo dňa začatia poskytovania danej sociálnej služby.
 • Pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizovaní stavebných objektov musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30%.

Oprávnené výdavky:

 • stavby, stavebné práce (nákup budov, realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy)
 • nákup pozemkov
 • nákup interiérového vybavenia
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál
 • nákup, rekonštrukcia, modernizácia komunikačnej infraštruktúry

Sumy výdavkov na 1 miesto:
Ambulantné sociálne služby:  44 389 EUR bez DPH (53 267 EUR s DPH)
Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest: 92 891 EUR bez DPH (111 469 EUR s DPH)

Oprávnení žiadatelia:

 • verejní a  neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb
 • subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb, ktorí sú v partnerstve podľa §2 zákona č.368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (partner vybuduje/zrekonštruuje zariadenie sociálnych služieb a je jeho vlastníkom alebo správcom a žiadateľ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení)
 • obec, VÚC a združenie obcí podľa §20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ poskytovateľov sociálnych služieb

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice)
 • príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
 • vyšší územný celok
 • príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
 • iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia)
 • združenie obcí podľa §20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.