fbpx
Výzva bola ukončená
01. júla, 2022

Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (OPKZP-16) – 17. kolo (UZÁVIERKA)

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie
nie nebezpečných odpadov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 89,4 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: neurčená
Maximálna výška pomoci:12,5 mil. EUR/Projekt
Maximálna výška pomoci pri aktivite Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov: max 4 mil. EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 30. 06. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj – 45 % (mikro a malý podnik), 35 % (stredný podnik), 25 % (veľký podnik)
 • Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj – 55 % (malý podnik), 45 % (stredný podnik), 35 % (veľký podnik)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

Aktivity A,B,C:

 • Subjekty územnej samosprávy
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Aktivity D,E:

 • VÚC
 • Rozpočtové organizácie VÚC
 • Príspevkové organizácie VÚC
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí
 • Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie13 v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

Oprávnené aktivity

A) Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.:

 • Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;

B) Recyklácia nie nebezpečných odpadov, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov;
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;

C) Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;

D) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek;
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO. V rámci tejto aktivity nie je oprávnená výstavba zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie;

E) Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad;
 • Iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad).

Vybrané doplňujúce informácie

 • maximálna dĺžka realizácie projektu nie je stanovená
 • nutnosť mať stavebné povolenie (ak relevantné)
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC) alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 (v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore regionálneho rozvoja
 • žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overenia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/-a v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.