fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Recyklácia nebezpečných odpadov (OPKZP-15) – 16. kolo

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 40 miliónov EUR
Minimálna výška pomoci: neurčená
Maximálna výška pomoci: 12,5 mil. EUR/Projekt
Termín podávania projektov: 15. 02. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj – 45 % (malý podnik), 35 % (stredný podnik), 25 % (veľký podnik)
 • Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj – 55 % (malý podnik), 45 % (stredný podnik), 35 % (veľký podnik)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia

 • Subjekty územnej samosprávy
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb
 • Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Oprávnené aktivity

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. V rámci uvedeného typu aktivity sa podporujú investičné projekty zahŕňajúce počiatočné investície v odpadovom hospodárstve (v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom). ŽoNFP v rámci tejto výzvy môže byť zameraná len na jednu z nižšie uvedených hlavných aktivít:

1. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov, t.j.:

 • Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov,
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov

2. Recyklácia nebezpečných odpadov, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov,
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie

Vybrané doplňujúce informácie

 • nutnosť mať stavebné povolenie (ak relevantné)
 • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC) alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 (v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
 • žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overenia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/-a v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • majetok nadobudnutý a zhodnotený z poskytnutého príspevku musí byť počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti; uvedené sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podnik a ako tento podnik predkladajú ŽoNFP)
 • Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.