fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (Plán obnovy a odolnosti SR)

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

kód výzvy:  02I02-29-V01

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 100 000 000 EUR
Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov: 200 000 EUR – 10 000 000 EUR (bez DPH)
Termín podávania projektov: priebežne, výzva sa uzavrie po vyčerpaní finančných prostriedkov, najneskôr 01.12.2024
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov

Oprávnené budovy:

Pamiatkovo chránená budova, ktorá je:

 • národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, alebo
 • má pamiatkovú hodnotu, alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne

Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, a je:

 • registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí, alebo
 • uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska, alebo
 • zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom

Oprávnení žiadatelia:

 • Správca majetku štátu – štátna rozpočtová, príspevková organizácia, štátny fond
 • Obec a ňou zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
 • Mesto a ním zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
 • Mestská časť mesta Bratislava alebo Košice
 • Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
 • Verejnoprávna inštitúcia
 • Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik, ŽSR
 • Správca lesného resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu

Zameranie a ciele výzvy:

 • zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou;
 • v rámci obnovy môžu byť popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti pri zachovaní historickej a pamiatkovej hodnoty budov, realizované aj relevantné aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení;
 •  pri realizácii obnovy budov sa bude uplatňovať technická norma STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva

Oprávnené aktivity:

A obalové konštrukcie
 • A1 obnova konštrukcií: Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím, Obnova strešného plášťa, Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory, Obnova otvorových konštrukcií
 • A2 adaptačné opatrenia: Systém tieniacej techniky, Vegetačná strecha, Vegetačná stena
B zariadenia
 • B1 vykurovanie: Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania , Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, Plynový kondenzačný kotol, Odovzdávacia stanica tepla, Vykurovací systém
 • B2 teplá voda: Tepelné čerpadlo pre ohrev vody, Systém využívajúci teplo z odpadových vôd, Solárny kolektor, Zásobník teplej vody, Systém distribúcie teplej vody
 • B3 vetranie a chladenie: Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla, Výmena systému chladenia, Zdroj chladu
 • B4 osvetlenie: Systém umelého osvetlenia
 • B5 fotovoltika: Fotovoltický systém, Batériový systém
 • B6 energetický manažment: Systém energetického manažmentu budovy
C iné aktivity: Výška prostriedkov mechanizmu na oblasť C môže byť najviac 10 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C
 • C1 budova : Sanácia vlhkosti stien, Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií, Oprava krovu, Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu, Zvýšenie mobility a debarierizácia , Vnútorné rozvody inžinierskych sietí, Výťah , Inštalácia systému chladenia
 • C2 okolie: Využitie dažďovej vody, Výsadba stromov, Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia, Parkovanie bicyklov, Prípojky inžinierskych sietí
D projektová dokumentácia:  Projektová dokumentácia obnovy budovy

E rezerva:  Rezerva na nepredvídané výdavky

Vybrané podmienky

 • výzva je otvorená do 01.12.2024, resp. do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov – žiadosti môžu byť predkladané priebežne
 • obdobie realizácie projektu je maximálne v rozsahu 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na vecnú realizáciu projektu
 • obdobie časovej oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020 a končí dňom 31.12.2025 a to vrátane týchto dní
 • pri obnove budovy musí byť dosiahnutá aspoň stredná hĺbka obnovy budovy

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.