fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácie vnútroblokov sídlisk (IROP-87) – 3. kolo

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácie vnútroblokov sídlisk

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO7-SC73-2021-87
Prioritná os 7 – REACT-EU

Výška finančných prostriedkov: 13 285 145 EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: nie je stanovená
Termín podávania projektov: 02. 07. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 90 – 100 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Typ aktivity A – G: Miestne funkčné oblasti v zmysle prílohy č. 7 Výzvy.
Typ aktivity H: Celé územie Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia

 • Organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) (100 %)
 • Obec/mesto/mestská časť, samosprávny kraj, ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy), mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia) (95 %)
 • Subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom, súkromná vysoká škola) (90 %)

Oprávnené aktivity

A) opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,

B) prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné plochy a toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, mokrade;

C) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy;

D) aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

E) zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

F) zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávanie dažďových vôd formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;

G) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

H) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

 • Typy aktivít A) až G) je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej kombinácii. Predmetné typy aktivít je možné realizovať výlučne v území udržateľného mestského rozvoja.
 • Typ aktivity H) sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať v kombinácii s typmi aktivít A) až G). Predmetný typ aktivity je možné realizovať na celom území SR.

Vybrané neoprávnené aktivity

 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií (s výnimkou rekonštrukcie parkovísk za priepustné povrchy), okrem miestnych komunikácií IV. triedy v zmysle vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 • výstavba spevnených plôch prístupných motorovými vozidlami;
 • výstavba nových parkovacích miest;
 • v rámci aktivity H) – realizácia projektu vo vnútroblokoch, ktoré nie sú verejným priestranstvom a v priestoroch pred nákupnými a obchodnými centrami;

Vybrané doplňujúce informácie

 • V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu (max. do 31. decembra 2023);
 • Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy, má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja;
 • Miestom realizácie typu aktivít A) až G) sú verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu resp. areály s riadeným spôsobom prístupu. Predmetom podporených projektov musí byť posilnenie ekosystémových služieb predovšetkým prostredníctvom ekostabilizačných funkcií zelene, pričom v rámci revitalizácie nemôže dochádzať k rozširovaniu spevnených plôch v areáli, k znižovaniu objemu vzrastlej zelene a k náhrade domácich rastlinných prvkov introdukovanými rastlinami;
 • Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity H). sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie verejný priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore. Miestne komunikácie spravidla priestor otvoreného vnútrobloku ohraničujú;
 • Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. dlhodobý prenájom), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný;
 • Na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov NFP alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP alebo jeho časti nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase pred podaním ŽoNFP až do uzavretia zmluvy o NFP;
 • Právoplatné stavebné povolenie najneskôr v čase dopĺňania ŽoNFP (ak je relevantné).

Našu ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.
Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.