fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – PLÁN OBNOVY

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR
01I0126V01

Výška finančných prostriedkov: 18 000 000 EUR
Maximálna výška pomoci: 3 000 000 EUR
Termín podávania projektov: 12. 07. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 60 % z oprávnených nákladov (45 % v BA kraji)

  • Minimálny inštalovaný výkon pripojený do elektrizačnej sústavy = 500 kW
  • Maximálny inštalovaný výkon pripojený do elektrizačnej sústavy = 50 MW
  • Za Oprávnené výdavky je považovaný len rozdiel medzi nákladmi na plánovanú investíciu OZE a referenčnou technológiou pre výrobu elektriny z fosílnych palív – kontrafaktuálny scenár t. j. na 1 MW výkonu sa odráta 453 000 EUR z hodnoty plánovanej investície na báze OZE

Projekty musia spĺňať legislatívu v oblasti energetiky a životného prostredia, predovšetkým legislatívu v oblasti IEA. V súvislosti s efektívnym využívaním zdrojov je potrebné zabezpečiť splnenie minimálnych kritérií na podporené zariadenia:

  • FVE – životnosť FV panelu aspoň 20 rokov a meničov napätia aspoň 10 rokov; FVE nemôžu byť realizované na poľnohospodárskej pôde;
  • Veterná energia – životnosť zariadenia aspoň 15 rokov;
  • Bioenergia: realizátor po uvedení projektu do prevádzky musí zabezpečiť úsporu emisií skleníkových plynov na úrovni 80 % (na základe metodológie v smernici 2018/2021) a splnenie kritérií trvalej udržateľnosti v súlade s článkom 29 uvedenej smernice a s požiadavkami zákona č. 309/2009 Z. z.).
  • V prípade zariadení patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ sú emisie v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia.
  • V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici 2015/2193.
  • V prípade elektrární v zónach alebo častiach zón, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty kvality ovzdušia stanovené v smernici 2008/50/ES, sa vykonajú opatrenia na zníženie úrovní emisií, pričom sa prihliadne na výsledky zverejnené Komisiou v súlade s článkom 6 ods. 9 a 10 smernice 2015/2193.

Prijímateľ je povinný ukončiť vecnú realizáciu projektu najneskôr do 31. 3. 2026.

Našu ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.
Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.