Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii (IROP 75) – 1. kolo – UZÁVIERKA

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO7-SC77-2021-75
Prioritná os 7 – REACT-EU

Výška finančných prostriedkov: 14 850 600 EUR

Min. výška pomoci:
30 000 EUR pre knižnice, hvezdárne a planetáriá,
50 000 EUR pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie

Max. výška pomoci: 200 000 EUR
Termín podávania projektov: 11. 11. 2021

Intenzita pomoci (miera dotácie): max. 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 (podľa údajov k 31.12.2019)

Oprávnení žiadatelia

  • Obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity
  • Rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity (pod kultúrnou inštitúciou sa rozumejú: kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá a galérie, divadlá a hvezdárne alebo planetáriá. Kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná minimálne na 80 % na kultúrne účely, resp. činnosti)

Oprávnené aktivity

A) Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie,

B) Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

 

Vybrané doplňujúce informácie

  • maximálna dĺžka realizácie projektu je maximálne do 31.12.2023
  • žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
  • obdobie udržateľnosti projektu trvá minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.