fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Podpora sociálnych služieb (IROP 78) – 2. kolo

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP-PO2-SC211-2021-78
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Výška finančných prostriedkov: 26 183 582 EUR
Min. a max. výška pomoci: nie je stanovená
Termín podávania projektov: 14. 02. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 % – 100 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie SR

Oprávnení žiadatelia

A) v sociálnych službách

 • Obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice)
 • Právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou
 • Samosprávny kraj
 • Právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom
 • Iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ / zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia

B) v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava mestská časť mesta Košice, mesto Košice)
 • Zariadenie SPODaSK – právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou
 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – samosprávny kraj,
 • Zariadenie SPODaSK – právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom
 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Zariadenie SPODaSK – štátna rozpočtová organizácia
 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK – akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK

Oprávnené výdavky

A) Dlhodobý hmotný majetok

 • realizácia nových objektov zariadení sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a SPODaSK
 • rekonštrukcia, modernizácia, realizácia prístavby, nadstavby alebo stavebné úpravy existujúcich objektov sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a SPODaSK
 • stavebno-technické úpravy areálov zariadení sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a SPODaSK napr. sadové úpravy a zeleň, spevnené plochy
 • ako doplnková aktivita: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov
 • stavebný dozor
 • odborný autorský dohľad
 • nákup stavieb – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu
 • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia
 • nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a SPODaSK,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné)
 • nákup osobných automobilov
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu

B) Zásoby

 • nákup interiérového a exteriérového vybavenia – obstaranie napr. nábytku, ktorý spĺňa kritéria bežných výdavkov
 • nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva bezprostredne súvisiacej s implementáciou projektu a ktorý spĺňa kritéria bežných výdavkov
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), v ktorý spĺňa kritéria bežných výdavkov.

C) Služby

 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu


D) Osobné výdavky

Len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky):

 • cena práce (hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa) za zamestnancov prijímateľa a ostatné oprávnené výdavky v zmysle kap. 4.8.1 Pravidiel k OV
 • cena práce (odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru a zákonné odvodov zamestnávateľa) za zamestnancov prijímateľa a ostatné oprávnené výdavky v zmysle kap. 4.8.1 Pravidiel k OV, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a z. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.