fbpx
Výzva bola ukončená
01. júla, 2022

Podpora poškodených lesov (PRV 8.4) – 14. kolo

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofickými udalosťami

z výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Výška finančných prostriedkov: 21 miliónov EUR
Termín podávania projektov: 30. 06. 2022

Oprávnený žiadateľ

 • právnické osoby a fyzické osoby (podnik – t. j. subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na trhu) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení
  • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa)
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromným pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
  • štátu.

Oprávnené aktivity, činnosti projektu

 • revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev (obnova lesných porastov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch (zoznam škodcov je definovaný vo výzve)
 • konverzia smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, zoznam škodcov zadefinovaný vo výzve) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou

V rámci oprávnených aktivít sú oprávnené tieto činnosti:

 • príprava plôch na zalesnenie: spočíva v odstraňovaní, uhadzovaní, príp. pálení haluziny, v odstraňovaní buriny, výseku krov a nežiaducich drevín.
  Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je odstraňovanie a uhadzovanie haluziny.
 • zalesňovanie: zahŕňa aj nákup reprodukčného materiálu lesných drevín, použitie hydrogélov, hnojív prispievajúcich k lepšiemu ujatiu sadeníc.
  Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je výkon zalesnenia lesnými drevinami (obstaranými/vlastnými) v súlade s PSoL.
 • oplocovanie kultúr: zahŕňa aj materiálové náklady.
  Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je osadenie oplotenia, ktorého výška je minimálne 2 metre.

Benchmarky a finančné limity výdavkov

príprava plôch na zalesnenie 620 EUR/ha
zalesňovanie 1 440 EUR/ha
oplocovanie kultúr 2 000 EUR/km

Príprava plôch na zalesnenie a oplocovanie kultúr sa musia vzťahovať na plochu, na ktorej sa bude vykonávať zalesňovanie (v rovnakej ŽoNFP predloženej v rámci tejto výzvy).

Min. výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Max. výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

Vybrané podmienky

 • Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy maximálne jednu ŽoNFP.
 • Činnosti a aktivity zaradené do projektu musia byť v súlade s Národným plánom ochrany lesov a rovnako v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným hospodárskym plánom).
 • Zoznam druhov organizmov, ktoré poškodzujú rastliny a môžu spôsobiť katastrofu:

HMYZ:

 1. listožravce: Lymantria dispar, Adelges laricis, Sacchiphantes viridis, Dreyphusia nordmannianae
 2. škodcovia výsadieb: Hylastes spp., Hylobius abietis
 3. podkôrny a drevokazný hmyz:
  • smrečina: Hylastes spp., Hylobius abietis, Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips duplicatus, Ips amitinus, Ips accuminatus
  • borovice: Ips acuminatus, Ips sexdentatus, Tomicus spp, Phaenops cyanea
  • listnaté dreviny: Leperisinus fraxini, Scolytus intricatus

HUBY:

Chalara fraxinea (syn. Hymenoscyphus pseudoalbidus)

 • Predmetná katastrofa alebo opatrenia prijaté v súlade so smernicou 2000/29/ES na eradikáciu alebo zabránenie šíreniu choroby rastlín alebo škodcov spôsobili zničenie najmenej 20 % príslušného lesného potenciálu (daná podmienka sa vzťahuje na územnú jednotku lesného porastu, nie na celkovú plochu obhospodarovanú príjemcom pomoci).
 • Projekt je nutné zrealizovať najneskôr do 30.06.2023 (posledná ŽoP).

Vybrané príklady neoprávnených príkladov

 • náklady vynaložené pred podaním ŽoNFP nie sú oprávnené
 • náklady na kompenzáciu straty príjmu
 • náklady na vytvorenie ochrannej infraštruktúry
 • náklady na miestne preventívne činnosti malého rozsahu zamerané na boj proti požiarom alebo iným prírodným nebezpečenstvám vrátane využitia pastevných zvierat
 • náklady na vytvorenie a zlepšenie zariadení na monitorovanie lesných požiarov, výskytu škodcov a chorôb a komunikačného vybavenia

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.