Výzva bola ukončená
01. apríla, 2021

Podpora MSP v rámci rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja

z výzvy z OP Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Výška finančných prostriedkov: 7,5 miliónov EUR
Termín podávania projektov: 31. 03. 2021

Oprávnený žiadateľ

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • existuje minimálne 12 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
 • mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP

Dĺžka realizácie projektu: max. 18 mesiacov
Oprávnené miesto realizácie: okres Lučenec a Rimavská Sobota (pre 1. a 2. hodnotiace kolo), okres Lučenec a Rimavská Sobota, Poltár, Revúca (pre 3. a ďalšie kolo)(dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Oprávnené aktivity a činnosti projektu

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK catching- up regions prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestového ruchu (t. j. priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu), prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  (skupina 022 – stroje, prístroje, zariadenia; skupina 013 – softvér; skupina 014 – oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva; skupina 019 – ostatné nehmotné aktíva; skupina 023 – bicykle a kolobežky; skupina 112 – vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo produkčných procesov
 • stavebné investície*
  (účtovná skupina 021 – výdavky na rekonštrukčné práce týkajúce sa stavieb na individuálnu rekreáciu,  oprávnenými sú výdavky na zmenu dokončenej stavby podľa § 139b) písm. c) stavebného zákona**, t. j. stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie stavby
  * nákup pozemkov, nehnuteľností a výstavba nových priestorov nie sú v rámci tejto výzvy oprávnené
  ** § 139b) písm. c) stavebného zákona = stavby na individuálnu rekreáciu

Výška a intenzita pomoci

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Minimálna a maximálna nenávratná finančná pomoc
okres Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca mikro 85 % min. 35.000 EUR

max. 200.000 EUR

malý
stredný

Dávame do pozornosti

 • v prípade stavebných investícií je nutné predložiť právoplatné stavebné povolenie (resp. ohlásenie)
 • vytvorenie pracovných miest nie je podmienka, ale bodové zvýhodnenie pri hodnotení
 • výzva beží v schéme de minimis, t. j. pomoc poskytnutá „Jedinému podniku“ nemôže za posledné 3 fiškálne roky presiahnuť hodnotu 200.000 EUR
 • podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejde o ekonomicky neaktívnu firmu)
 • žiadateľ nie je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy ŽoNFP v prípade, ak v rámci inej výzvy OP II vyhlásenej v gescii MH SR má schválenú alebo podanú v konaní inú ŽoNFP

Vybrané podmienky

 • Pre potreby tejto výzvy je „ubytovacím zariadením cestovného ruchu“ zariadenie, ktoré poskytuje krátkodobé ubytovacie služby opísané v odvetviach SK NACE 55.1 (hotelové a podobné ubytovanie) a SK NACE 55.2 (turistické a iné krátkodobé ubytovanie).
 • Podporované budú výhradne malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (menej ako 25 izieb).
 • Doba udržateľnosti projektu sú 3 roky (obdobie udržateľnosti začína po finančnom ukončení projektu).
 • Investície zaradené do projektu musia byť obstarané v zmysle platnej legislatívy – žiadateľ musí ku dňu predloženia ŽoNFP začať verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu.
 • Žiadateľ nesmie začať realizovať projekt pred predložením ŽoNFP a ukončením obstarávania.

Oprávnené sú projekty zamerané na tieto oblasti

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE), pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt alebo produkt, ktorý je výsledkom nového/inovovaného produkčného procesu musí ako výsledok realizácie projektu preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne:

Vysoký potenciál cestovného ruchu

49.39  Ostatná osobná pozemná doprava i. n.

(v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)

77.21  Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

91.02  Činnosti múzeí

91.03  Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

91.04  Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

93.11 Prevádzka športových zariadení (okrem golfových ihrísk, štadiónov, športových hál a pretekárskych dráh)

96.04  Služby týkajúce sa telesnej pohody (činnosti definované v rámci SK NACE 96.04 budú podporované výhradne ako súčasť malých ubytovacích zariadení cestovného ruchu)

Stredný potenciál cestovného ruchu

13.9   Výroba ostatného textilu

15       Výroba kože a kožených výrobkov

16.29.0 Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu

23.1   Výroba skla a výrobkov zo skla

23.41  Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov

23.49  Výroba ostatných keramických výrobkov

55.1    Hotelové a podobné ubytovanie

55.2   Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.3   Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

56.1   Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (okrem podtriedy 56.10.2 – Zariadenia školského stravovania)

Nízky potenciál cestovného ruchu

10      Výroba potravín (okrem 10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá)

11      Výroba nápojov

13      Výroba textilu (okrem 13.9 Výroba ostatného textilu)

14      Výroba odevov (okrem 14.12 Výroba pracovných odevov a 14.14 Výroba spodnej bielizne)

17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky

18      Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2 Reprodukcia záznamových médií)

20.4   Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov

23.69 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

25.9   Výroba ostatných kovových výrobkov

32      Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 – výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)

58.1   Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti

59      Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

60      Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.