fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Odpadové hospodárstvo (Envirofond)

Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)
Výzva z Environmentálneho fondu


Výška dotácie:
100% pre činnosti C4, C5, C6
95% pre činnosti C1, C2, C3
(na 5% spolufinancovanie je možné využiť úver z Environmentálneho fondu s úrokovou sadzbou 0,1% p.a., so splatnosťou úveru 3-20 rokov)
Termín na podanie žiadostí: do 17.04.2023
Oprávnené obdobie (v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované): 1.1.2023-31.08.2024

Triedený zber komunálneho odpadu
Činnosť C1 a C4 (maximálna výška dotácie 80 000 EUR):

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni, ktorý nespadá pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry.

Oprávnené aktivity:

 • zakúpenie nových vozidiel: traktory; malotraktory; nosiče kontajnerov využívané len pre komunálny odpad; vozidlá s nadstavbou, ktoré budú učené na zvoz odpadu nespadajúceho pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov; reťazový nakladač kontajnerov
 • zakúpenie prídavných zariadení: návesy/prívesy; čelné nakladače a príslušenstvo; teleskopické nakladače; kĺbové nakladače; hydraulická ruka s príslušenstvom
 • zakúpenie kontajnerov a/alebo zberných nádob určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov: zberné uzatvárateľné plastové nádoby na použitý olej pre domácnosti; malé nádoby na použitý olej pre rodinné domy; veľké nádoby na použitý olej pre bytové domy; zberné nádoby na kuchynský odpad; kontajnery a/alebo zberné nádoby na BRKO

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Činnosť C2 a C5 (maximálna výška dotácie 200 000 EUR):

Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa schváleného PPVO. Podpora je zároveň určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Oprávnené aktivity:

 • výstavba malej kompostárne
 • podpora kompostovania zakúpením: nových vozidiel; zariadení na podporu kompostovania (kompostéry, mulčovače, mulčovacie kosačky, drviče drevnej hmoty, štiepkovače, drviče kuchynského odpadu, rotačné a bubnové triediče, vibračné sitá na kompost, preosievače a prekopávače kompostu, elektrické kompostéry, a iné…)
 • informačná kampaň (maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu, v kombinácii s 1. alebo 2. aktivitou)

Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie
Činnosť C3 a C6 (maximálna výška dotácie 150 000 EUR):

Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné použitie podľa schváleného PPVO, na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania) na komunálnej úrovni.

Oprávnené aktivity:

 • vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený
 • dobudovanie alebo rekonštrukcia zberných dvorov, vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený
 • nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (bez existencie zberného dvora)
 • informačná kampaň (maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu, v kombinácii s inou aktivitou)

Oprávnení žiadatelia:

 • obec, ak sa na jej územní nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia (činnosť C1, C2, C3 – t.j. dotácia 95%)
  obec (činnosť C4, C5, C6 – t.j. dotácia 100%)
 • samosprávny kraj (činnosť C2, C3)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (C2)
 • združenie obcí podľa §20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení (C2, C3)
 • záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce zriadené podľa osobitného zákona §20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (C2, C3)
 • Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.