fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Ochrana ovzdušia (Envirofond)

Ochrana ovzdušia (A)
Výzva z Environmentálneho fondu


Maximálna výška dotácie: činnosť A1: 200.000 EUR, činnosť A2: 50.000 EUR
Spolufinancovanie: 5% (na spolufinancovanie je možné využiť úver z Environmentálneho fondu s úrokovou sadzbou 0,1% p.a., so splatnosťou úveru 3-20 rokov)
Termín na podanie žiadostí: do 17.04.2023
Oprávnené obdobie (v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované): 1.1.2023 – 31.08.2024

Činnosť A1: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov

Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu, a budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje.

Oprávnené aktivity:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo pitnej vody
 • budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie. V rámci aktivít môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy

Činnosť A2: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením kvality ovzdušia požadovanej vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov pri súčasnej realizácii adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Oprávnené aktivity:

 • rozširovanie zelene na nevyužívaných plochách, ktoré sú aktuálne pokryté asfaltom/iným spevneným povrchom na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy a iných opatrení (nákup a výsadba rastlín, odstránenie asfaltu/iného spevneného povrchu)
 • sídelná zeleň (nákup a výsadba rastlín)
 • zatrávňovacia dlažba (príprava lôžka, nákup a uloženie zatrávňovacej dlažby, obrubníky, nákup trávnej zmesi)
 • zatrávnené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž miestnych komunikácií a parkovísk
 • dažďová záhrada (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín)

Oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • samosprávny kraj
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • združenie obcí v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení
 • záujmové združenie právnických osôb v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

  Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.