fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov (OPKZP-58) – 16. kolo

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-58
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 10 miliónov EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: nie je stanovená
Dátum uzavretia výzvy: 31. 10. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:

 • Obec alebo združenie obcí

Oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci sú:

 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
 • Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené aktivity

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 • Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).

Vybrané doplňujúce informácie

 • Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/-a v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu, vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), Potvrdenie, že projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov (Životné prostredie, NATURA 2000)
 • Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o NFP
 • Žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach
 • Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.