fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde (PRV-63)

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva-operácia E:
INVESTÍCIE TÝKAJÚCE SA INFRAŠTRUKTÚRY A PRÍSTUPU K LESNEJ PÔDE

Výzva z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 63/PRV/2022

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 26 000 000 EUR
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 250 000 EUR (menej rozvinuté regióny), 500 000 EUR (ostatné regióny)
Dátum uzavretia výzvy: 28.2.2023
Výška dotácie: 80% oprávnených výdavkov

Oprávnené projekty:

Investície do infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest. Oprávnené cesty v prípade potreby slúžia aj pre prístup protipožiarnej techniky, avšak neoprávnené sú projekty zamerané na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich protipožiarnych ciest, ktoré slúžia ako prístup k objektom, vybudovaným v rámci podopatrenia 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Oprávnené činnosti:

Rekonštrukcia, prestavba a výstavba lesných ciest kategórií 1L, 2L, 3L (3T), ktoré slúžia pre odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity.

Kategórie lesných ciest:

1L – lesné cesty 1. triedy:
odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovým usporiadaním a technickou vybavenosťou celoročnú prevádzku návrhovým vozidlám. Cesty sú vybavené vozovkou z rôznych stavebných materiálov a odvodňovacími zariadeniami. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka koruny cesty minimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty je 10%, v extrémnych horských polohách na niektorých úsekoch najviac 12%;

2L – lesné cesty 2. triedy:
odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovým usporiadaním a nevyhnutnou technickou vybavenosťou aspoň sezónnu prevádzku návrhovým vozidlám. Povrch cesty sa odporúča podľa únosnosti podložných zemín vybaviť prevádzkovým spevnením alebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchom a odvodňovacími zariadeniami. Na únosných podložiach môžu byť cesty aj bez prevádzkového spevnenia. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka cesty minimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty závisí od morfológie terénu, od druhu podložných zemín, ich únosnosti a druhu spevnenia povrchu, nemá však presiahnuť hodnotu 12 %;

3L, 3T – lesné cesty 3. triedy:
trvalé približovacie cesty a zvážnice, ktoré slúžia na vývoz a približovanie dreva z porastov. Sú zjazdné pre traktory, špeciálne vývozné a približovacie prostriedky a pod. V priaznivých podmienkach je možný aj odvoz dreva. Pozdĺžny sklon sa pri tejto kategórii pohybuje aj nad 12%. Obmedzujúcim faktorom je únosnosť podložných zemín a ich náchylnosť na eróziu. Povrch môže byť vybavený prevádzkovým spevnením, čiastočným prevádzkovým spevnením alebo je bez spevnenia. Technická vybavenosť neexistuje, alebo je obmedzená len na čiastočné spevnenie povrchu, zlepšenie nosnosti podložia a na nevyhnutné odvodnenie.

Oprávnený žiadateľ:

Obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý obhospodaruje les s minimálnou výmerou 10 ha. Obhospodarovateľom lesa sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch na základe toho, že jej vznikli práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 4b ods. 1 v spojení s § 4a ods. 1 zákona o lesoch. Nedochádza k presunu pomoci na vlastníka lesa.

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.