Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby

z výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výška finančných prostriedkov: 21 miliónov EUR
Termín podávania projektov: 01. 03. 2021 – 30. 04. 2021

Oprávnený žiadateľ

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe – všetky veľkostné druhy fariem. V súlade so zameraním výzvy sa oprávnený žiadateľ musí zaoberať špeciálnou rastlinnou výrobou a/alebo živočíšnou výrobou.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska.

Výška a miera podpory na jednu žiadosť

Maximálna výška oprávnených nákladov, ktoré možno zaradiť do žiadosti: 60 000 EUR
Minimálna výška oprávnených nákladov v predloženej žiadosti: 10 000 EUR

Miera podpory pre celé územie Slovenska – okrem BA kraja: 50 % z výšky opráv. nákladov
Miera podpory per BA kraj: 40 % z výšky opráv. nákladov.

Zvýšená miera podpory až 70 % v prípade mladého farmára alebo ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva (žiadateľ je evidovaný v ekológii ÚKSÚP).

Oprávnené aktivity, činnosti projektu

Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku; predpokladaný projekt by mal byť zameraný na investície, ktoré vedú k:

 • zvýšeniu produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby;
 • zvýšeniu odbytu;
 • zníženiu záťaže na životné prostredie vrátane technológii;
 • zvýšeniu skladovacích kapacít a pozberovej úpravy;
 • zlepšeniu kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou;
 • zvýšeniu efektivity využívania vody.
V rámci špeciálnej rastlinnej výroby je povolený nasledovný rozsah činností:
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • Investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;
 • Investície do obstarania techniky a technológie závlahových systémov (koncových zariadení) s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily (nie súčasti na existujúci detail, ani stavebné investície);
 • Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku;
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 • Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.
V rámci živočíšnej výroby je povolený nasledovný rozsah činností:
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku;
 • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Vybrané podmienky:

 • Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy maximálne dve žiadostijednu na oblasť špeciálna rastlinná výroba a jedna na oblasť živočíšna výroba.
 • Za oprávnené výdavky sa považujú len také – kde obstarávanie výdavkov začalo najskôr dňa 20.11.2020 a zároveň výdavky boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA (teda po 1.3.2021).
 • V rámci projektov zameraných na špeciálnu rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty súvisiace s pestovaním plodín, ktoré sú uvedené v zozname nižšie.
 • Stavebné povolenie stačí odovzdať po schválení žiadosti.

Vybrané príklady neoprávnených výdavkov:

 • náklady vynaložené pred podaním ŽoNFP nie sú oprávnené
 • kúpa pozemku
 • náklady na architekta, technika, konzultanta a podobne
 • DPH – ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych predpisov o DPH

UPOZORNENIE: Žiadosti o NFP sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk. Je nevyhnutné, aby žiadateľ mal zriadenú a aktivovanú svoju elektronickú schránku (nutná aktivácia na odosielanie aj na doručovanie) a vlastnil eID kartu = slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom. Viac informácií tu: https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat.


Zoznam plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín na ornej pôde

Ovocné rastliny a vinič
Por. číslo Plodina Kód SAPS 2020
1. brusnica obyčajná (pravá) 758
2. brusnica chocholíkatá (čučoriedka) 757
3. ostružina černicová (černica) 767
4. ostružina malinová (malina) 766
5. jahoda obyčajná 805
6. jahoda ananásová 805
7. egreš obyčajný 765
8. ríbezľa (čierna, červená, biela) 764
9. hruška obyčajná 751
10. jabloň domáca 750
11. broskyňa obyčajná 752
12. mandľa obyčajná 761
13. marhuľa obyčajná 753
14. čerešňa vtáčia 947
15. čerešňa višňová 759
16. slivka čerešňoplodá (myrobalán) 774
17. slivka domáca 755
18. slivka domáca (ringlota) 756
19. muchovník jelšolistý 633
20. muchovník Lamarckov 633
21. nektarinka 754
22. arónia čiernoplodá (jarabina čierna) 770
23. drieň obyčajný 775
24. hloh obyčajný 633
25. rakytník rešetliakovitý 760
26. zemolez kamčatský 776
27. mišpuľa obyčajná 633
28. moruša biela 633
29. moruša čierna 633
30. ruža jabĺčková 768
31. baza čierna 769
32. jarabina vtáčia 771
33. jarabina oskorušová 633
34. gaštan jedlý 946
35. lieska obyčajná 763
36. orech kráľovský 762
37. vinič hroznorodý 634
Zelenina
Por. číslo Plodina Kód SAPS 2020
1.        cesnak kuchynský (zimný, jarný) 705, 733
2.        cibuľa kuchynská (zimná, jarná) 731, 703
3.        cibuľa šalotka (zimná, jarná) 704, 732
4.        pór pestovaný (zimný, jarný) 706, 734
5.        kapusta obyčajná špargľová (brokolica) 809
6.        kapusta obyčajná hlávková 708
7.        kapusta obyčajná kalerábová (kaleráb) (kaleráb skorý, neskorý) 744, 745
8.        kapusta obyčajná karfiolová (karfiol) 709
9.        kapusta obyčajná kelová (kel hlávkový) 611
10.    kapusta obyčajná ružičková (kel ružičkový) 730
11.    hadomor španielsky 718
12.    chren dedinský 830
13.    kapusta repková kvaková (kvaka) 614
14.    mrkva obyčajná, karotka 713, 726
15.    kapusta pravá poľná (okrúhlica) 714
16.    petržlen záhradný 811
17.    paštrnák siaty pravý 826
18.    povojník batátový (batát) 667
19.    reďkev siata čierna 739
20.    reďkev siata pravá (reďkovka) 739
21.    repa obyčajná cviklová (cvikla) 715
22.    zeler voňavý (buľvový, stonkový) 737, 738
23.    kukurica siata cukrová 110
24.    kukurica siata pukancová 117
25.    čakanka obyčajná 619
26.    repa obyčajná (mangold) 808
27.    šalát siaty 712
28.    špenát siaty 818
29.    žerucha siata 676
30.    asparágus lekársky (špargľa) 820
31.    kapusta sitinová 610
32.    štiavec alpský 803
33.    ľuľok baklažánový (baklažán) 817
34.    dyňa červená 815
35.    melón cukrový 701
36.    paprika ročná 810
37.    rajčiak jedlý 702
38.    tekvica obrovská (na priamy konzum, semená na konzum a lisovanie) 740, 741
39.    tekvica obyčajná (na priamy konzum, semená na konzum a lisovanie) 742, 743
40.    uhorka siata (nakladačka, šalátová) 727, 728
41.    fazuľa (šarlátová, ostrolistá) 824, 823
42.    fazuľa mesiacovitá 825
43.    fazuľa záhradná 812
44.    hrach siaty pravý stržňový 736
45.    zemiaky konzumné (skoré) 828
46.    zemiaky konzumné (neskoré) 829
47.    zemiaky sadivové 827
48.    poľná zelenina 626
49.    zelenina a iné záhradné plodina pod sklom alebo fóliou 629
Liečivé a koreninové rastliny
Por. číslo Plodina Kód SAPS 2020
1.        kôpor voňavý 674
2.        angelika lesná 631
3.        rasca lúčna 621
4.        koriander siaty 625
5.        fenikel obyčajný 620
6.        ligurček lekársky 675
7.        rebríček obyčajný 680
8.        arnika horská 631
9.        palina pravá 631
10.    nechtík lekársky 679
11.    echinacea purpurová 631
12.    oman pravý 631
13.    rumanček kamilkový 678
14.    pestrec mariánsky 671
15.    borák lekársky 631
16.    ľubovník bodkovaný 631
17.    levanduľa úzkolistá 631
18.    jablčník obyčajný 631
19.    medovka lekárska 646
20.    mäta pieporná 647
21.    bazalka pravá 645
22.    pamajorán obyčajný (oregano) 648
23.    šalvia lekárska 650
24.    saturejka záhradná 631
25.    dúška vajcovitá 631
26.    dúška tymianová 644
27.    ibiš ružový 631
28.    ibiš lekársky 631
29.    slez maurský 631
30.    skorocel kopijovitý 631
31.    repík lekársky 681
32.    náprstník červený 631
33.    divozel veľkokvetý 631
34.    veronika lekárska 631
35.    kapucínka väčšia 631
36.    pŕhľava dvojdomá 631
37.    valeriána lekárska 819
Ostatné plodiny pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Por. číslo Plodina Kód SAPS 2020

 

1. konopa siata 722
2. ľan siaty (priadny, olejný) 401, 402
3. mak siaty 205
4. tabak virgínsky 638, 639
5. chmeľ obyčajný 622
6. požlt farbiarsky 670
Citlivé plodiny
Por. číslo Plodina Kód SAPS 2020
1. Cukrová repa 616

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.