fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov (OPKZP-69) – 9. kolo

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Výška finančných prostriedkov: 11,6 miliónov EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: nie je stanovená
Termín uzavretia nabližšieho hodnotiaceho kola: 30. 11. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 90 – 95 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia

 • Obec (95 %)
 • Združenie obcí (95 %)
 • Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (90 %)
 • Vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (90 – 95 %)

Oprávnené aktivity

Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO (ekvivalentných obyvateľov) v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP bude podporovaná:

 • A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO alebo
 • A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 – 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách 2 000 – 10 000 EO alebo
 • A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.

Vybrané neoprávnené aktivity

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré:

 • a) svojimi hlavnými aktivitami spadajú pod jednu z vyššie definovaných oblastí oprávnenej aktivity OP KŽP a zároveň:
 • b) riešia odvádzanie (aglomerácie nad 2 000 EO) a čistenie komunálnych odpadových vôd (všetky oprávnené aglomerácie) v aglomeráciách, v ktorých nie je dosiahnutý súlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS a zároveň
 • c) riešia odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z celej aglomerácie v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS a realizáciou projektu musí dôjsť k zlepšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd a/alebo zvýšeniu napojenia nových producentov, čo znamená, že po zrealizovaní projektu bude v aglomerácii zabezpečené pripojenie na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd alebo minimálne 80 % existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85 % je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok ekonomicky neefektívna a zároveň čistiareň odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody zo stokovej siete zaústené, bude po realizácii projektu v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V prípade, že budú predmetom ŽoNFP dve a viac aglomerácií, je nevyhnutné dodržať túto podmienku pre každú dotknutú aglomeráciu samostatne.

Vybrané doplňujúce informácie

 • Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu, vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením / vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. platné oznámenie k ohláseniu drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).
 • Žiadateľ musí projekt zrealizovať najneskôr do 31. decembra 2023.
 • Žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemôže byť voči nemu vedený výkon rozhodnutia, konkurz, reštrukturalizácia; nemôže byť podnikom v ťažkostiach.
 • Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.